HOME / Faculty & Staff

Faculty & Staff

Our Staff

Liao Ming

Executive Secretary liaom@sustech.edu.cn


(+86)13424188496 (+86)0755-88015063

Zhang Xiaoxin

Science & Research Secretary zhangxx3@sustech.edu.cn


(+86)15207104516 (+86)0755-88015059

Zhang Yunjuan

Teaching Affairs Secretary zhangyj@sustech.edu.cn


(+86)15013742731 (+86)0755-88015070

Guo Mengjie

Financial Secretary guomj@sustech.edu.cn


(+86)15989373689 (+86)0755-88015067

Fan Xiaoying

Personnel Secretary fanxy@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015053

Tang Wei

Security Secretary tangw@mail.sustech.edu.cn


(+86)13922873487 (+86)0755-88015382

Zhang Huajuan

Security Secretary zhanghj@mail.sustech.edu.cn


(+86)0755-88018349

Wei Haozhi

Infrastructure Affairs Secretary weihz@sustech.edu.cn


(+86)13425199978 (+86)0755-88015383

Ye Yun

Party Building Secretary yey@sustech.edu.cn


(+86)13670098123 (+86)0755-88015071

Wang Pei

Publicity & Foreign Affairs Secretary wangp32019@mail.sustech.edu.cn


(+86)13631467172

Cheng Yaoti

Students Affairs Secretary 11510131@mail.sustech.edu.cn


(+86)13143464255

Chen Xiangdong

Students Affairs Secretary chenxd2019@sustech.edu.cn


(+86)18898735432 (+86)0755-88018441

Yue Mei

Students Affairs Secretary yuem2019@sustech.edu.cn


(+86)18101065357

Li Gongwei

Students Affairs Secretary ligw2021@mail.sustech.edu.cn


(+86)13886128313