HOME / Faculty & Staff

Faculty & Staff

Our Staff

Liao Ming

Executive Secretary liaom@sustech.edu.cn


Zhang Xiaoxin

Science & Research Secretary zhangxx3@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015059

Zhang Yunjuan

Teaching Affairs Secretary zhangyj@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015070

Guo Mengjie

Financial Secretary guomj@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015067

Fan Xiaoying

Personnel Secretary fanxy@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015053

Shan Haiquan

Security Secretary shanhq@mail.sustech.edu.cn


(+86)0755-88015381

Wei Haozhi

Infrastructure Affairs Secretary weihz@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015383

Ye Yun

Party Building Secretary yey@sustech.edu.cn


(+86)0755-88015071

Chen Yiqing

Publicity & Foreign Affairs Secretary chenyq6@mail.sustech.edu.cn


Yue Mei

Students Affairs Secretary yuem2019@sustech.edu.cn


Gao Qin

Students Affairs Secretary gaoq2018@sustech.edu.cn


Chen Bo

Students Affairs Secretary chenb2021@sustech.edu.cn


(+86)15751862310

Li Gongwei

Students Affairs Secretary ligw2021@mail.sustech.edu.cn


Cao Shiwei

Students Affairs Secretary caosw2022@sustech.edu.cn


Yang Yan

Party Building Organizer yangy2021@mail.sustech.edu.cn


(+86)0755-88015076